Home » میراث جلد اول از سه گانه + یک میراث کتاب چهارم / Inheritance by Christopher Paolini
میراث جلد اول از سه گانه + یک میراث کتاب چهارم / Inheritance Christopher Paolini

میراث جلد اول از سه گانه + یک میراث کتاب چهارم / Inheritance

Christopher Paolini

Published March 16th 2012
ISBN :
Paperback
552 pages
Enter the sum

 About the Book 

اراگون، شکارچی شبح و اژدهاسوار تا چند وقت پیش یک پسر کشاورز فقیر و سفیرا، اژدهایش فقط یک سنگ آبیرنگ در جنگل بود. حالا سرنوشت تمام یک تمدن در دستان آنهاست. ماهها آموزش و مبارزه، پیروزی و امید به ارمغان آورده است؛ اما در عین حال خسارتهای جانسوزی همMoreاراگون، شکارچی شبح و اژدهاسوار تا چند وقت پیش یک پسر کشاورز فقیر و سفیرا، اژدهایش فقط یک سنگ آبی‌رنگ در جنگل بود. حالا سرنوشت تمام یک تمدن در دستان آنهاست. ماه‌ها آموزش و مبارزه، پیروزی و امید به ارمغان آورده است؛ اما در عین حال خسارت‌های جانسوزی هم بوده. و هنوز نبرد نهایی در پیش است: آنها باید با گالباتوریکس روبرو شوند. و در آن زمان باید به اندازه کافی قوی باشند تا بتوانند او را شکست دهند. و اگر نتوانند، هیچ کس نخواهد توانست؛ چرا که فرصت دیگری به وجود نخواهد آمد و این تنها زمانی است که همه نژادها در آلاگیزیا با هم متحد شده‌اند. سوار و اژدهایش بیش از آن که هر کسی امید داشته باشد پیش رفته‌اند، اما آیا می‌توانند پادشاه اهریمنی را سرنگون و عدالت را در آلاگیزیا برقرار کنند؟ و اگر بتوانند بهای آن چیست؟